İsim ve Soyisim Değişikliği Yasası ve Davası (Son Yasaya Göre)

24/12/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN a göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 11: Kişinin 3 yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından anlam …

Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılması durumunda çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen bedeldir. Kıdem tazminat hakkı işten çıkarılma durumunda işçinin ekonomik anlamda zor duruma düşmesini de engelleyecek, bir anlamda mağduriyetini azaltacak hukuki bir haktır. Peki kıdem tazminatı hakkı elde edebilmek ve kıdem tazminatı davası açabilmek için hangi şartlar gereklidir? İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışmış olması İşçinin haksız …

Devamını Oku »

Arabuluculuk Nedir?

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan yerel mahkeme ve tahkim yargılama faaliyetlerinin uzun sürmesi, maliyetlerinin fazlalığı, adalete erişim hakkının güçleşmesi ve yargılama faaliyetinin mücadeleci yapısı gereği uyuşmazlıkların mahkeme yargılaması neticesinde çoğunlukla kişisel ilişkilerin devamını sağlayamayacak biçimde sona ermesi ve bu sebeple toplumsal barışın temin edilememesi,devletleri uyuşmazlıkların çözümü bakımından alternatif yollar aramaya sevk etmiştir. İşte arabuluculuk da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olup …

Devamını Oku »

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, mahkemece verilen bir ilama(karar) veya ilam niteliğindeki bir belgeye dayanmayan icra takiplerine denir. İlamsız icra takibinde bulunabilmek için herhangi bir mahkeme kararına veya alacağı belgeleyen bir senede ihtiyaç duyulmamaktadır. İlamsız icra takibinin konusunu bir para alacağı veya teminatlardan oluşan alacaklar oluşturmaktadır. İcra Hukukunda ilamsız icra takip yollarını Genel haciz yoluyla takip , Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu …

Devamını Oku »

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nedir?

Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, alacağını takip yaparak elde etmek isterse, kural olarak, önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Bu yola başvurmadan, ilamlı veya ilamsız(genel haciz yolu) icra yoluna başvuramaz. Aksi halde, böyle bir durumda ilgilisi tarafından süresiz şikayete başvurmak mümkündür. (Ancak önce rehine başvurma zorunluluğunun İİK.m.45 göre dört istisnası da mevcuttur) İpotek, mevcut veya ileride …

Devamını Oku »

Maaş Haczine İtiraz ve Yapmanız Gerekenler

Öncelikle, İcra daireleri tarafından tebliğ edilen (Maaş haczi müzekkeresi ibareli) zarfların üzerine tebligatın geliş tarih yazılmalıdır. Tebligat zarfı hangi gün elinize geçmiş ise o gün tebliğ tarihidir. Tebliğ tarihinin yazılmasının önemi ve sebebi, hukuktaki sürelerin kaçırılmamasıdır.Çünkü maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekecektir. Bu edenle tebliğ tarihi hak kaybına uğramamak için önemlidir.Cevap verme süresi olarak kanunda …

Devamını Oku »

İlamlı İcra Takibi Nedir ve Nasıl Başlatılır?

İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurması, yapılan yargılama sonunda lehine bir ilam(karar) elde etmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi şeklinde gerçekleştirilen bir takip yoludur. Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için(örneğin taşınmaz tahliyesi ve teslimi, çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi) mutlaka mahkemede dava açılıp ilam(mahkeme kararı) alınması gerekir. Unutmamak gerekir …

Devamını Oku »

Yanlış Tedavi (Malpraktis) Davası Nedir?

Malpraktis davaları; tıbbi kötü uygulamadan kaynaklı tıbbi hizmette bulunan hekim ve diğer sağlık personelinin sebebiyet vermiş oldukları cismani zararlar ve ölüm gibi sonuçlanan olaylar karşısındaki sorumluluklarını düzenleyen maddi ve manevi tazmin yükümlülüğü doğuran davalardır. Malpraktis kavramı ise tıbbi bir terim olup yanlış tedavi uygulamasını ifade etmektedir. Bu kavram sağlık sektörüyle alakalıdır ve Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 13. …

Devamını Oku »

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, ölen kişinin malvarlığının kimlere ne ölçüde ve nasıl geçeceğini gösteren ve düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır. Mirasın reddi hususuna da Medeni Kanunu”nun 605 vd. maddelerinde yer verilmiştir. Kanun tarafından öncelikle yasal ve sonradan atanan mirasçılara reddi miras hakkı tanınmıştır. Ve bazı durumlarda herhangi bir dava yoluna gitmeden veya irade beyanında bulunmaya gerek olmaksızın mirasın otomatik …

Devamını Oku »

Uzlaştırma Nedir?

Uzlaştırma, ceza hukukunda ceza soruşturması ve davasında tamamen tarafsız bir kimsenin arabuluculuk etmesiyle söz konusu uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve faili ile iletişim kurduğu süreçtir. Ceza Muhakemesi Kanununda uzlaşma başlığı altında düzenlenen kanun maddesinin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. …

Devamını Oku »