Maaş Haczine İtiraz ve Yapmanız Gerekenler

Öncelikle, İcra daireleri tarafından tebliğ edilen (Maaş haczi müzekkeresi ibareli) zarfların üzerine tebligatın geliş tarih yazılmalıdır. Tebligat zarfı hangi gün elinize geçmiş ise o gün tebliğ tarihidir. Tebliğ tarihinin yazılmasının önemi ve sebebi, hukuktaki sürelerin kaçırılmamasıdır.Çünkü maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekecektir.

Bu edenle tebliğ tarihi hak kaybına uğramamak için önemlidir.Cevap verme süresi olarak kanunda belirtilen 7 günlük süreyi hesaplarken maaş haciz yazısının elinize ulaştığı gün hesaba katılmaz ve bir sonraki günden itibaren 7 gün sayılarak son gün belirlenir. Bu arada maaş haczi tebligatları yalnızca Adliyelerden gelmez; SGK, Vergi Daireleri ve diğer tüm resmi devlet dairelerinden gelebilir ve buralardan gelen tebligat zarflarının üzerine de tebliğ alınan tarih mutlaka yazılmalıdır.

Sonraki aşama ise; şirketinize veya şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan biri hakkında maaş haczi yazısı geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız. Zira cevap verilmemesi hali İcra ve İflas Kanunu 357. Maddesi gereğince suç sayılmaktadır. Ola ki cevap verilmediğinde alacaklı veya alacaklı vekilince şikayetçi olunduğu takdirde iş yeri yetkilileri hakkında ceza davası açılacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır. Bu hususla alakalı birçok Yerleşmiş Yargıtay İçtihat Kararları mevcuttur.

Maaş Haciz Yazısına Nasıl Cevap Verilecek?

Maaş haciz yazılarına, maaş haciz müzekkeresi de denmekte olup bu müzekkerelere verilecek cevabın doğru bilgiyi içermesi gerekmektedir. Çalışan kişinin durumuna göre madde başlığı altında açıklamaya çalışalım.

Tebligat geldiğinde borçlu şahıs iş yerinizde çalışıyor ise; Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün haciz müzekkeresinde belirttiği oranda maaşını kesip kesilen tutarı icra dosyasına yatırmanız gerekmektedir.Yapılacak kesinti müzekkerede belirtilen oranda olmalıdır.Ve yine ilgili kuruma gelen haciz yazısına ilişkin cevap yazılmalıdır.” borçlu şahsın şirketinizde çalıştığını ve maaş haczi gereğince maaşına haciz konulduğunu ve alacağı maaştan kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağını “ içeren bir bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

Peki çalışanınız tebliğden önce işten kendisi istifa ederek ayrılmış ise; istifa dilekçesiyle birlikte işçinin özlük dosyasından işten çıkış belgesinin temin edilerek cevap yazısına eklenerek icra dosyasına gönderilmesi gerekir.Şayet işçiniz işten çıkarıldıysa ve çalışanınızın hak edişleri (fazla mesai, kıdem,ihbar tazminatı vs.) var ise bu alacakların dosya alacağı kadarı kesilip icra dosyasına yatırılmalıdır. Gönderilen maaş haciz yazılarında borç miktarı yazılıdır.

Kesintiler devam ederken çalışanınız işten ayrılırsa ne olacak?

Borçlunun işten ayrılış tarihi ile mevcut adres bilgilerinin icra dosyasına bildirilmesi gerekir. Ve şayet çalışanın fazla mesai,prim,tazminat gibi alacak hakları var ise dosya alacağı kadarı kesilip icra dosyasına yatırılmalıdır.

Peki maaş haczi yazısında belirtilen kişi sizin yanınızda hiç çalışmadıysa; Sizin çalışanınız olmadığını ve bu nedenle kendisine maaş ödemesinin de söz konusu olmadığını belirtir nitelikte bir cevap 7 gün içerisinde icra dosyasına beyan edilmesi gerekmektedir. Tarafınızca cevap verilmemesi hali İcra İflas Kanunu 357.maddesi gereği suç sayılmaktadır. Şikayet söz konusu olduğunda hakkınızda ceza davası açılacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır.

Maaştan Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Maaş haciz müzekkeresinde yazılan oranda kesinti yapılır.

4857 sayılı İş Kanununun 35. Maddesi” işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir. Nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir