İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 125-131.maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref, haysiyet ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunma ya da sövmek gerekmektedir. Hakaret suçu, huzurda ve gıyapta(kişinin yokluğunda) olmak üzere iki şekilde işlenebilir.

Kişiyi muhatap alan mektup, telgraf, telefon ve benzeri araçlarla yapılan hakaret de huzurda olarak cezalandırılır şeklindeki ilgili madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere internet, telefon veya diğer bilişim teknolojileri kullanılarak da kişilere hakaret edilebilmesi mümkündür. İnternet aracılığı ile hakaret e-posta, sohbet, görüntülü konuşma ile gerçekleşebileceği gibi internet sayfaları üzerinden alenen de işlenebilmektedir.

Türk Ceza Hukukunda hakaret gibi suçların internet veya sosyal medya aracılığı ile bir nevi bilişim vasıtasıyla işlenmesi durumunda verilecek ceza ağırlaştırıcı hükümlere tabi olacaktır. Zira Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya sitelerinde konusu suç teşkil eden bir içeriğin paylaşılması hakaret suçunu oluşturmaktadır. Sosyal medyanın kullanım amacı, kişilerin kendilerine ulaşılamayacağı düşüncesiyle serbestçe hakaret ve tehditler savurabileceği veya keyfi davranışlar sergileyebileceği alanlar oluşturmak değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir